Statut

 

 

STATUT

Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola

 

 

Rozdział l

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola, a w dalszej części Statutu nazywane jest Stowarzyszeniem.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia  jest miejscowość Odrano-Wola.

§ 3

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem  zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego Prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a cały zysk przeznacza na działalność statutową.

 

Rozdział 2

Cele Stowarzyszenia 

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 • integracja społeczności lokalnej,
 • działanie na rzecz poprawy infrastruktury i jakości życia na terenach wiejskich,
 • propagowanie idei samorządności w życiu społecznym i gospodarczym,
 • dbanie o zachowanie tożsamości historycznej i kulturowej,
 • upowszechnianie praw człowieka i swobód obywatelskich,
 • inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej,
 • wspieranie działań proekologicznych i prospołecznych,
 • wspieranie inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo,
 • propagowanie ochrony zdrowia, sportu, aktywnego spędzania czasu i rekreacji,
 • działanie na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych,
 • pomoc społeczna i działalność charytatywna,
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działanie wspomagające rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • tworzenie grup działania realizujących konkretne cele stowarzyszenia,
 • organizowanie konferencji, wykładów, wystaw, spotkań, uroczystości, festynów, szkoleń i konkursów,
 • organizowanie zbiórek pieniężnych i darów rzeczowych na rzecz osób potrzebujących,
 • organizowanie imprez kulturalnych, działalność wydawniczą i edukacyjną,
 • organizowanie i wspieranie imprez sportowych mających na celu propagowanie zadań określonych statutem,
 • podejmowanie inicjatyw na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych,
 • współpracę z innymi organizacjami mającymi na celu realizację podobnych celów statutowych,
 • porozumienia i umowy z organizacjami, przedsiębiorstwami, organami administracji i innymi podmiotami,
 • wszelkie inne działania dozwolone prawem a zmierzające do realizacji celów statutowych.

 

Rozdział 3

 Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków honorowych,
 • członków wspierających.

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna po ukończeniu 16 roku życia, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia i opłaci składki za okres 3 miesięcy.

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba związana z Odrano-Wolą poprzez:

 • zameldowanie,
 • zamieszkanie,
 • posiadanie nieruchomości.

O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania  w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o odmowie przyjęcia. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 12

 1. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub działała na rzecz społeczności lokalnej Odrano-Woli.
 3. Członkiem honorowym można zostać na mocy uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne w realizacji celów Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 2. Członek wspierający-osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego upoważnionego przedstawiciela.

§ 14

 1. Członkom zwyczajnym przysługują następujące prawa:
 • bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie inicjatyw, zgłaszanie wniosków i głosowanie uchwał,
 • uczestnictwo w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • korzystanie z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 1. Członkowie honorowi posiadają prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego, a ponadto zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.
 2. Członkom wspierającym przysługuje prawo głosu doradczego.
 3. Prawo głosu stanowczego na Walnym Zebraniu posiadają: członkowie zwyczajni i honorowi.

§ 15

 Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia
 • wykluczenia przez Zarząd:

1) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,

2) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

3) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia ww. uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 18

Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 19

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 20

Walne Zebranie wszystkich członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane co najmniej raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków w sposób zwyczajowo przyjęty oraz drogą elektroniczną (ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i mail) o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 21

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w I terminie, w II terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Uchwały pozostałych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania jego członków.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub Prezesa.

§ 23

 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej,
 • zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • odwoływanie władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego,
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 § 24

 1. Zarząd składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie.
 2. Na pierwszym posiedzeniu zarządu w głosowaniu jawnym jego członkowie wybierają spośród siebie:

a) Prezesa,

b) Dwóch Wiceprezesów,

c) Skarbnika,

d) Sekretarza.

3. Skład Zarządu muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 § 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • opracowywanie planów działania i budżetu,
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych niezastrzeżonych dla innych władz,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia do organizacji krajowych i międzynarodowych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§  26

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku.

 § 27

Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach personalnych oraz na wniosek chociażby jednego członka Zarządu.

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością finansowo-gospodarczą Stowarzyszenia.

Składa się z trzech osób, które:

– nie są  członkami organu zarządzającego, ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

– nie zostały skazane  prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, głosowanie jest jawne, tajne głosowanie zarządza się w sprawach personalnych lub na wniosek jednego członka komisji.

 § 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia,
 • ocena działalności finansowo-gospodarczej Zarządu, w tym corocznych sprawozdań,
 • składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu członków wraz z oceną działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia i jego Zarządu,
 • wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 • wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 • wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków.

 

 

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 • składki członkowskie,
 • dochody z działalności statutowej,
 • dotacje, darowizny, zapisy, spadki i środki pochodzące z ofiarności publicznej lub sponsoringu,
 • dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • środki pozyskane w ramach realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.
 1. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na koncie Stowarzyszenia.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 4. Zabrania się przekazywania  majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz  osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 6. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 32

 1. Do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli oraz pism i dokumentów,
  powodujących powstanie zobowiązań finansowych upoważnieni są łącznie: Prezes i jeden z Wiceprezesów
 2. Do podpisywania innych pism nieujętych w 1 upoważnieni są łącznie Prezes i jeden z członków Zarządu.
 3. Do samodzielnej reprezentacji Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes oraz Wiceprezesi.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 § 33

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania w I terminie lub w II terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 34

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

W razie braku kworum uchwała może być powzięta na następnym Walnym Zebraniu większością 2/3 bez względu na liczbę obecnych. 

§ 35

W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.